Komentář na téma obnova Kmochova ostrova

Zveřejňujeme otevřený dopis k tématu obnovy Kmochova ostrova od Ing. arch. Aleše Břečky:

Vzhledem k tomu, že jsem se nemohl účastnit plánované veřejné diskuse, týkající se revitalizace Kmochova ostrova, zvolil jsem cestu otevřeného dopisu k vyjádření podnětů a připomínek k tomuto tématu.

V první řadě bych rád zdůraznil, že jsem potěšen záměrem revitalizovat Kmochův ostrov, a to hlavně snahou pojmout jej jako celek, jelikož dílčí zásahy, které nesledují jednotnou koncepci, mohou být často ke škodě než ku prospěchu místa. To lze dle mého názoru současně vidět na více místech veřejného prostoru včetně Kmochova ostrova. Nekoncepčnost vidím jako celospolečenský problém, ale zpět ke Kmochovu ostrovu.

V druhé řadě bych rád ocenil veřejnou diskusi, která by měla takovým zásadním tématům předcházet.

Kmochův ostrov je spolu s Borky a možná i Pekelským a Polepským údolím atraktivní rekreační lokalitou. Na rozdíl od třech dalších zmíněných (a možná i trochu opomíjených) má ale přeci jen výsostní postavení. Je to park na ostrově, v blízkosti centra a spolu s lávkou je spojnicí centra města se Zálabím.

Neznám stávající průběh zadání představené studie, ale jako jediný správný způsob řešení takto výjimečné lokality vidím vyhlášení architektonické soutěže a její následné vyhodnocení kvalifikovanou porotou zastoupenou jak městem, tak odborníky. Jedině tak je podle mne možné pro tak důležité místo zajistit kvalitní sbírku návrhů, ze kterých lze následně vybrat koncept k rozpracování a následné, třeba i postupné, realizaci.

Veřejnou anketu a následnou diskuzi vidím jako velmi širokou platformu podnětů, které by měly být podkladem k zadání. Poté je ale třeba věnovat dostatek energie samotnému zadání veřejné soutěže, aby nevznikl hrnec plný nápadů, které jdou proti sobě. Mohlo by to být na první pohled líbivé a možná i populární, ale ve výsledku by to bylo, jako když pejsek a kočička vařili dort.

Jako v jakémkoliv jiném oboru i architektura veřejného prostoru je náročné téma vyžadující odborné řešení. Jako Kolíňák, rodič a architekt mám zájem na co nejlepším výsledku revitalizace ,,Kmocháče,,. Proto si myslím, že nejdříve je třeba vytvořit kvalitní zadání, následně na jeho základě vyhlásit architektonickou soutěž, ze které by pak na základě jejích výsledků vzešlo citlivé a současné řešení obnovy ostrova, na které budou hrdí nejen současní, ale i budoucí Kolíňáci.

Nové řešení by mělo hlavně vyřešit co se stávajícími prvky ostrova, které nejsou dle mého názoru povedené ani jako solitéry ani v rámci celku ostrova. Zatímco historický altán jen tak tak přežívá, tak naproti němu vyrostli veřejné wc, připomínající svým vzhledem spíš garáž stavěnou svépomocí. Původně přírodní amfiteátr byl nahrazen současným, který má asi o něco větší kapacitu, ale působí jako monstrum, což je ještě zvýrazněno jeho umístěním v ose ostrova. Nové dětské hřiště, stojany pro kombinaci hry s létajícím talířem a golfem a molo se šlapadly již jakoby začínají lepšího soudku, ale stálé je to osazování či spíše zaplňování samostatných prvků bez koncepce. Ve stejném čísle Zpravodaje města Kolína, kde je i formulář pro anketku „Co na ostrov“, je i nové řešení okolí pomníku Františka Kmocha. A opět se řeší jen výřez, malý kousek. Při tvorbě koncepce by se mělo začít od celku. Jaký má mít ostrov účel. Nejdříve je třeba vyčistit základní myšlenku, definovat funkci či funkce ostrova, jako třeba, zda je potřeba na ostrov další stavby jako restaurace a majáky, nebo raději vyřešit ostrov jako přírodní park pro odpočinek a hru a k tomu se vypořádat s objekty, které na něm, již jsou? Až se nám podaří zodpovědět větší otázky pak, teprve můžeme postupovat dál až k jednotlivým detailům, jako je umístění a podoba laviček.

Dle mého názoru je lépe začít přemýšlet o vyčistění stávajícího než o zahušťování novým. Což vůbec nemyslím staromilecky, ale právě naopak v tom spatřuji moderní přístup k veřejnému prostoru.

9.9.2014

Ing.arch. Aleš Břečka