Reakce a komentáře zástupců uskupení kandidujících do zastupitelstva v Kolíně

Na deset tezí ČKA nám do 3.10.14' zaslalo své reakce uskupení ANO /Jan Hora/, ČSSD /Lubomír Nymburský, Úsvit /Tomáš Novák/ a Změna /Vít Rakušan/. U ostatních subjektů věříme, že teze přijali jejich budoucí zastupitelé za své, nebo si je alespoň přečetly. Pozn.: reakce jsme neupravovali, vyjma překlepů - odstraněno bylo pouze oslovení a pozdrav.

ANO /Jan Hora/

Se zájmem jsem si přečetl vaše desatero a mám z této iniciativy radost. Jsou to myšlenky, které jsem postrádal při práci v zastupitelstvu. Opakovaně jsem se sám sebe ptal, zda po mě zůstalo něco hezkého v Kolíně, co by na generace lahodilo oku a sebekriticky přiznávám, že nic. Barvení fasád nepočítám. Velmi vážně mi chybí městský architekt a odborný zahradník. Za prošlé 4 roky jsem se nesetkal s nějakou odbornou diskuzí nad problémem rozvoje Kolína z pohledu urbanisty. Myslím si, že ani úředníci nejsou odborně vedeni…… Pokud bych mohl v příštím volebním období do věci mluvit, rád bych v tomto směru otočil kormidlo dějin.

ČSSD /Lubomír Nymburský/

Otázky jsou velice časově náročné, proto s dovolením odpovím postupně a ne od první. Děkuji za projevený zájem.

ad teze 5. Využívání dotací pro kvalitní kulturní prostředí

S Vaším názorem částečně souhlasím. Je pravda, že většina obcí přistupuje k dotačním titulům spíše jako k možnosti získat finance. Myslím si, že je to způsobeno malou informovaností o připravovaných výzvách. Proto nejsou obce dostatečně připravené a poté se projekty řeší ve spěchu. Na druhou stranu, dotačním titulům je ve směs jedno, zda bude fasáda bílá, červená, nebo zelená. Udržitelnost projektů je většinou kolem 5-ti let, pak zůstane jen například zreko nstruovaná budova, proto se kloním k názoru, že i když je podávání žádostí ve spěchu, žádat o dotace musíme ! Vyžaduje to doba, městské rozpočty jsou sami o sobě hodně napnuté.

ad teze 3. Zodpovědnou správu městského majetku

Strategický plán města je z mého pohledu jeden ze základních dokumentů, které město má mít. Když pominu fakt, že v novém dotačním obdobím ( 2014-2020) jsou bodově zvýhodněny žádosti, které předloží strategický plán, tak především plánovaně určuje směr. Rád bych okomentoval informaci o vyhodnocování nákladů na údržbu komunikací. Z mého pohledu by především měl vzniknout seznam především silnic a jejich rekons trukcí. U většiny projektů je minimální záruka 5 let, těsně před ukončením záruky by pověřený úředník měl zkontrolovat jejich stav a případně žádat o nápravu v rámci záruky. Nikoli je opravovat 3 měsíce po záruce, jako tomu bylo nyní.

Úsvit /Tomáš Novák/

Na základě včerejšího jednání členů kandidátní listiny Úsvitu pro Kolín se připojujeme k vaší iniciativě KOarch. Dle dostupných informací z vašich webových stránek považujeme za klíčové pro budoucí rozvoj města Kolín ucelený koncept územního plánu (viz bod 2. SROZUMITELNOU A JASNOU PODOBU ÚZEMNÍHO PLÁNU). Vnímáme vaši aktivitu jako pozitivní signál občanské iniciativy pro rozvoj města Kolín. Nově vzniklé zastupitelstvo města Kolín může využít vašich schopností při řešení konkrétních problémů města (kolínský zámek, Kmochův ostrov, atd.). Pakliže dostaneme od kolínského voliče důvěru, budeme s vaší iniciativou rádi spolupracovat.

Změna /Vít Rakušan/

Před čtyřmi lety jsem nastoupil jako starosta nejzadluženějšího města v republice, kde celkový dluh dosahoval téměř miliardu korun a aktuální provozní dluh (na nezaplacených fakturách) asi padesát milionů. První dva roky starostování představovaly téměř bezezbytku výkon funkce krizového manažera. Podařilo se především snížit dluh na 650 milionů, splácet závazky města v termínu, vypovědět nevýhodné smlouvy a učinit poměrně radikální personální změny. Díky několika generelům se podařilo kvalitně inventarizovat veškerý městský majetek, město tak po letech získalo představu o rozsahu a hodnotě své infrastruktury, movitého i nemovitého majetku. Hrubá práce je z velké části za námi, zásadní výzvu pro další léta vidím v následujících oblastech:

1) Kvalitnější příprava dalšího územního plánování – nicméně i kritizovaná příprava 3. změny má nové parametry. Na vybrané lokality jsou vytvářeny územní studie – lokalita Vodárna, lokalita hřiště AFK, lokalita plánované zástavby v Sendražicích.

2) Zaměření na drobnou architekturu – drobnými zásahy do veřejného prostoru vylepšovat vzheld a působení města na své obyvatele. V daném případě bych rád využíval architektonických soutěží pro studenty. Tu už jsme (v Kolíně revolučně) vypsali v tomto volebním období na 5 vybraných lokalit.

3) Založení jakési konzultační skupiny starosty města pro architektonický rozvoj Kolína. Využít tak potenciálu mladých architektů se zájmem o město. Zároveň v rámci této platformy přesně definovat působnost městského architekta a jeho funkční zapojení do struktury úřadu.

4) Zapojení občanů do veřejné diskuse o zásadních proměnách veřejného prostoru – bylo již započato například diskusí k osudu Kmochova ostrova.

5) Kvalitní projektová příprava – vypsání řádných architektonických soutěží